Bakeries

BAKERIES:

ALINA BAKERY
JOSE

1561 W Okeechobee Rd
Hialeah, FL

……………………………………………………
CAKE WORLD

10603 SW 40 Street

Miami, FL

…………………………………305-551-1101

CAPRI BAKERY
BERNARD PLA

1143 NW 22 Avenue

Miami, FL

………………………………..305-643-5918

CHERRY BAKERY CORP
JUAN AGUERO

12758 SW 88 Street

Miami, FL

……………………………………………………
EL NUEVO GALLITO BAKERY NANCY

13603 SW 26 Street

Miami, FL

………………………………305-221-4751

.
Reference only

EL SEGUNDO GALLITO
JOSE PLA

1551 SW 27 Avenue

Miami, FL

……………………………..305-856-7470

FRIEDMAN’S BAKERY
AL BLANCO

685 Washington Avenue
Miami Beach, FL

……………………………………………………
GOOD THINGS, INC
SIMON THE PIPEMAN

11034 Biscayne Blvd

Miami, FL
……………………………………………………
GRAND PARIS BAKERY
SEGUNDO PLA

3026 NW 7 Street

Miami, FL

………………………………. 305-643-4281

INTERNATIONAL BAKERY MARCO

798-10 Street

Miami, FL

……………………………………………………
LUCERNA BAKERY
MR. MORALES

6727 W 4 Avenue
Hialeah, FL
………………………………305-823-4863

LOS MORITOS BAKERY JORGE

7133 W Flagler Street

Miami, FL

……………………………………………………
LOS PINOS BELLOS
IGNACIO DIAZ

1801 SW 8 Street

Miami, FL

……………………………………………………
NATURE’S GARDEN BAKERY
STEVE STARR

600 Collins Avenue

Miami Beach, FL

……………………………………………………
NORTH KENDALL BAKERY INC
LAZARO LOPEZ

9895 N Kendall Drive

Miami, FL

………………………………305-279-1009